Birkerød Frimærkeklub fejrede sit 50 års jubilæum med Landsjunior- og Jubilæumsudstillingen "Birkerød 91".

BF 50 år forside BIRKERØD 91 kom

I den forbindelse skrev Jørgen Andersen, som var en af deltagerne i den stiftende generalforsamling, lidt om klubben i udstillingskataloget til Landsjunior- og Jubilæumsudstillingen BIRKERØD 91

Jørgen Andersen var bestyrelsesmedlem siden januar 1942 - 1994, juniorleder 1954 - 86 og dubletleder 1954 - 1994

Jørgen Andersen var selvsagt æresmedlem af klubben.

Træk af klubbens historie.

Af Jørgen Andersen

I Efteråret 1941 blev der i "Birkerød-Posten" indkaldt til et Møde på Birkerød Kro med det Formål at faa startet en Frimærkeklub for Birkerød. Det var Revisor E. Ridler, Fabrikant S. B. Richter og boghandler F. Jespersen, der tog dette Initiativ. Mødet fandt sted 1. December 1941, og 25 personer mødte op.

Ovennævnte tre herrer, som havde Kluberfaring andre Steder fra, redegjorde for deres Ide, og vi blev enige om at starte "Birkerød og Omegns Frimærkeklub".

Initiativtagerne blev den første Bestyrelse. Mødestedet blev marinestuen i Birkerød. Vi betalte intet for Lokalet, men der var nogen Forpligtelse til at nyde Øl og Kaffe. Vi blev enige om et Aarskontingent paa 2 Kroner. Det lyder af meget lidt, men passede til Pristallet dengang, og til Sammenligning mellem Datidens og Nutidens Priser kan oplyses, at f.Eks. kostede et 2RBS dengang kun en brøkdel af i Dag.

Der blev også startet en Cirkulation, og dertil indkøbte vi Hæfter til 6 øre pr. Stk. Ved Møderne brugte vi meget at "slagte Kilovarer". Disse blev indkøbt og hældt ud over Bordene, og efter Sortering blev Mærkerne fordelt blandt de fremmødte Medlemmer.

Under Besættelsestiden blev klubbens Drift ramt af Tidens Genvordigheder, som f.Eks. Spærretiden, der gjorde, at vi måtte flytte vore Møder til sidst på Eftermiddagen, for at alle kunne nå hjem, inden Spærretiden begyndte Kl. 20.

Af Startmedlemmerne er der nu kun én tilbage, og Antallet af Medlemmer har gennem Tiderne haft meget store Udsving, saadan at der i nogle Aar var meget faa medlemmer og til det nuværende Antal paa 94 Senior- og 14 Juniormedlemmer (i 1991). I Klubbens første Aar havde vi ikke Juniorafdeling, men denne blev startet i 150-erne og ledes nu af Finn Andersen.

Gennem Aarene har Klubben haft skiftende Formænd og har nu den ottende, nemlig Finn Parbst.

April 1991