1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse og revisor, jf. § 10.
  7. Eventuelt